Phòng Giường Đôi

Hotel Novena

2 KHÁCH

21 m

0 VNĐ / ĐÊM

-

-

T2

T3

T4

T5

T6

T7

CN

TUẦN TRƯỚC

NGÀY

GIÁ

10/11/2021

0 VNĐ

10/12/2021

0 VNĐ

10/13/2021

0 VNĐ

10/14/2021

0 VNĐ

10/15/2021

0 VNĐ

10/16/2021

0 VNĐ

10/17/2021

0 VNĐ

TUẦN NÀY

NGÀY

GIÁ

10/18/2021

0 VNĐ

10/19/2021

0 VNĐ

10/20/2021

0 VNĐ

10/21/2021

0 VNĐ

10/22/2021

0 VNĐ

10/23/2021

0 VNĐ

10/24/2021

0 VNĐ

TUẦN SAU

NGÀY

GIÁ

10/25/2021

0 VNĐ

10/26/2021

0 VNĐ

10/27/2021

0 VNĐ

10/28/2021

0 VNĐ

10/29/2021

0 VNĐ

10/30/2021

0 VNĐ

10/31/2021

0 VNĐ

GIÁ THEO TUẦN

Phòng Giường Đôi

Dịch vụ

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

NGÀY NHẬN

20

Th10
NGÀY TRẢ

21

Th10
KHÁCH

1

ĐÊM

1