Phòng 2 Giường

Hotel Novena

2 KHÁCH

25 m

0 VNĐ / ĐÊM

-

-

T2

T3

T4

T5

T6

T7

CN

TUẦN TRƯỚC

NGÀY

GIÁ

01/23/2023

0 VNĐ

01/24/2023

0 VNĐ

01/25/2023

0 VNĐ

01/26/2023

0 VNĐ

01/27/2023

0 VNĐ

01/28/2023

0 VNĐ

01/29/2023

0 VNĐ

TUẦN NÀY

NGÀY

GIÁ

01/30/2023

0 VNĐ

01/31/2023

0 VNĐ

02/01/2023

0 VNĐ

02/02/2023

0 VNĐ

02/03/2023

0 VNĐ

02/04/2023

0 VNĐ

02/05/2023

0 VNĐ

TUẦN SAU

NGÀY

GIÁ

02/06/2023

0 VNĐ

02/07/2023

0 VNĐ

02/08/2023

0 VNĐ

02/09/2023

0 VNĐ

02/10/2023

0 VNĐ

02/11/2023

0 VNĐ

02/12/2023

0 VNĐ

GIÁ THEO TUẦN

Phòng 2 Giường

Dịch vụ

Điện thoại

Cable TV

Mini-bar

Máy nước nóng

Máy sấy

Điều hòa

Nước uống

Free wifi

NGÀY NHẬN

03

Th2
NGÀY TRẢ

04

Th2
KHÁCH

1

ĐÊM

1